Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Quan sát hình 3 và cho biết: -Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái bị ức chế (I). -Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac khi có các chất cảm ứng lactôzơ (II).

Câu hỏi 1:

Quan sát hình 3 và cho biết:

-Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái bị ức chế (I).

-Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac khi có các chất cảm ứng lactôzơ (II).

Lời giải:

-Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac trong trạng thái bị ức chế (I): Gen điều hòa (R) phiên mã tạo ra mARN → mARN tổng hợp prôtêin ức chế (chất ức chế) → gắn vào vùng vận hành làm cho vùng này bị ức chế → gen cấu trúc không phiên mã → các enzim không được tổng hợp.

-Những biểu hiện ở gen R và opêron Lac khi có các chất cảm ứng lactôzơ (II): Lactôzơ tác dụng với chất ức chế làm chúng bị bất hoạt, không kết hợp được với vùng vận hành. Vùng vận hành tự do điều khiển quá trình phiên mã của cả opêron tạo các mARN của gen Z, Y, A. Các mARN của các gen Z, Y, A tổng hợp các enzim tương ứng: opêron ở trạng thái hoạt động.