Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Quan sát hình 2.1 và cho biết: -Enzym nào tham gia quá trình phiên mã? -Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên đoạn ADN (gen)?

Câu hỏi 1:

Quan sát hình 2.1 và cho biết:

-Enzym nào tham gia quá trình phiên mã?

-Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên đoạn ADN (gen)?

-Chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN.

-Chiều tổng hợp và nguyên tắc bổ sung khi tổng hợp mARN.

-Hiện tượng xảy ra khi kết thúc phiên mã.

Lời giải:

-Enzim ARN pôlimeraza tham gia quá trình phiên mã.

-Phiên mã bắt đầu tại một trình tự nuclêôtit đặc hiệu (ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa lộ mạch mã gốc 3’ → 5’ và bắt đầu phiên mã tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã)).

-Chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN là 3’ → 5’.

-Chiều tổng hợp của mARN là: 5’ → 3’. Nguyên tắc bổ sung là: A với U, T với A, G với X và X với G.

-Khi gặp tín hiệu kết thúc (điểm kết thúc) thì mạch mARN tách ra và enzim ARN pôlimeraza rời khỏi mạch khuôn.