Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: -Quan sát hình 15.2 và giải thích sự di truyền màu mắt ở ruồi giấm. -Có nhận xét gì về sự khác nhau ở phép lai thuận và phép lai nghịch?

Câu hỏi 1:

-Quan sát hình 15.2 và giải thích sự di truyền màu mắt ở ruồi giấm.

-Có nhận xét gì về sự khác nhau ở phép lai thuận và phép lai nghịch?

Lời giải:

- Vì trong phép lai thuận, có tỉ lệ 3 mắt đỏ : 1 mắt trứng, do đó màu mắt bị chi phối bởi một gen, trong đó mắt đỏ là tính trạng trội còn mắt trắng là tính trạng lặn.

Nếu gen màu mắt nằm trên NST thường thì ruồi mắt trắng ở không thể toàn là ruồi đực. Vì vậy kết quả lai thuận chỉ giải thích được khi cho rằng gen màu mắt nằm trên NST X. Sự di truyền màu mắt từ P đến trong phép lai nghịch là sự di truyền chéo.

Tỉ lệ phân bố KH theo 2 giới tính ở khác nhau:

      + Ở lai thuận: 2/4 cái mắt đỏ, 1/4 đực mắt đỏ, 1/4 đực mắt trắng.

      + Ở lai nghịch: 1/4 cái mắt đỏ, 1/4 đực mắt đỏ, 1/4 cái mắt trắng, 1/4 đực mắt trắng.

- Phép lai thuận và phép lai nghịch có kết quả khác nhau vì cặp tính trạng màu mắt do một cặp gen quy định, cặp gen này nằm trên NST X, nên sự di truyền tính trạng này liên quan đến sự phân li tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh. Trong đó, XY chỉ cần một alen lặn đã biểu hiện kiểu hình, còn XX thì cần 2 alen lặn mới biểu hiện kiểu hình.