Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Quan sát hình 1.2, hãy cho biết: -Các enzim và thành phần tham gia quá trình nhân đôi ADN. -Chức năng của mỗi enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN. -Chiều tổng hợp của các đoạn Okazaki và chiều của mạch mới được tổng hợp liên tục.

Câu hỏi 1:

Quan sát hình 1.2, hãy cho biết:

-Các enzim và thành phần tham gia quá trình nhân đôi ADN.

-Chức năng của mỗi enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN.

-Chiều tổng hợp của các đoạn Okazaki và chiều của mạch mới được tổng hợp liên tục.

Lời giải:

-Các enzim: enzim tháo xoắn, enzim ADN pôlimeraza, enzim ARN pôlimeraza, enzim ligaza. Thành phần tham gia: ADN khuôn, đoạn mồi, nuclêôtit.

-Chức năng:

   + Enzim tháo xoắn: tách phân tử ADN tạo chạc chữ Y.

   + Enzim ADN pôlimeraza: bổ sung các nuclêôtit để kéo dài mạch mới.

   + Enzim ARN pôlimeraza: tổng hợp đoạn mồi.

   + Enzim ligaza: nối các đoạn Okazaki lại với nhau.

-Chiều tổng hợp của các đoạn Okazaki và chiều của mạch mới được tổng hợp liên tục là 5’ → 3’, nhưng khi nối các đoạn Okazaki với nhau nếu so với mạch khuôn sẽ có chiều 3’ → 5’.