Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên như thế nào?

Câu hỏi 1:

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên như thế nào?

Lời giải:

-Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (gen) quy định. Các cặp nhân tố này phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của các cặp tính trạng tương phản.

-Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.