Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: sơn dương, chuột cống, bọ dừa, nhái bén, voi, thỏ.

Câu hỏi 1:

Hãy xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: sơn dương, chuột cống, bọ dừa, nhái bén, voi, thỏ.

Lời giải:

-Kích thước quần thể nhỏ dần: bọ dừa, nhái bén, chuột cống, thỏ, sơn dương, voi.