Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy xác định tần số tương đối của các alen A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối. Từ đó rút ra nhận xét gì?

Câu hỏi 1:

Hãy xác định tần số tương đối của các alen A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối. Từ đó rút ra nhận xét gì?

Lời giải:

- Vận dụng công thức tính tần số tương đối các alen xác định được:

   + Tần số tương đối của alen A là: p = 0,36 + 0,48/2 = 0,6

   + Tần số tương đối của alen a là: q = 1 – 0,6 = 0,4

- Qua 2 thế hệ ngẫu phối tần số tương đối của các gen và alen không đổi.

- Cấu trúc di truyền của quần thế thế hệ tiếp theo:

0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

Quần thể thế hệ tiếp theo có cấu trúc p2 + 2pq + q2 = 1 nghiệm đúng công thức Hacđi – Vanbec, phản ánh trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.