Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: -Hãy phân tích vai trò của điều kiện địa lí đối với sự hình thành loài. -Hình thành loài bằng con đường địa lí đã giải thích cho quan niệm của Đacuyn như thế nào?

Câu hỏi 1:

-Hãy phân tích vai trò của điều kiện địa lí đối với sự hình thành loài.

-Hình thành loài bằng con đường địa lí đã giải thích cho quan niệm của Đacuyn như thế nào?

Lời giải:

-Điều kiện địa lí quy định các hướng chọn lọc cụ thể và làm cho các loài bị cách li địa lí sẽ dẫn đến cản trở giao phối tự do, thúc đẩy căng cường sự phân hóa kiểu gen từ quần thể gốc, có thể hình thành loài mới.

-Hình thành loài địa lí đã giải thích cho quan niệm của Đacuyn về con đường phân li tính trạng.