Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái.

Câu hỏi 1:

Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái.

Lời giải:

Các dạng tháp sinh thái: tháp số lượng, tháp sinh khối, tháp năng lượng.

-Trong đó, tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn, nghĩa là năng lượng vật làm mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình.

-Hai tháp còn lại đôi khi bị biến dạng. Ví dụ, giữa vật chủ - vật kí sinh, vật chủ có số lượng ít, vật kí sinh đông nên đáy tháp nhỏ còn đỉnh tháp lại lớn.