Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy nêu ví dụ về các thể lệch bội mà em đã biết.

Câu hỏi 1:

Hãy nêu ví dụ về các thể lệch bội mà em đã biết.

Lời giải:

- Thể lệch bội ở NST thường:

   + Thể ba nhiễm: 3 NST thứ 21 gây hội chứng Down ở người.

   + Thể ba nhiễm ở cà độc dược ở 12 cặp NST tạo 12 dạng khác nhau.

- Thể lệch bội ở NST giới tính:

   + Tổ hợp OX gây hội chứng Tơcnơ.

   + Tổ hợp XXY gây hội chứng Claiphentơ.

   + Tổ hợp XXX gây hội chứng ba X.