Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy lựa chọn và xếp thành 2 cột các nhóm sinh vật sau đây thuộc hay không thuộc quần thể: 1. Cá trắm cỏ trong ao, 2. Cá rô phi đơn tính trong hồ, 3. Bèo trên mặt ao, 4. Sen trong đầm, 5. Các cây ven hồ, 6. Voi ở khu bảo tồn Yokđôn,

Câu hỏi 1:

Hãy lựa chọn và xếp thành 2 cột các nhóm sinh vật sau đây thuộc hay không thuộc quần thể: 1. Cá trắm cỏ trong ao, 2. Cá rô phi đơn tính trong hồ, 3. Bèo trên mặt ao, 4. Sen trong đầm, 5. Các cây ven hồ, 6. Voi ở khu bảo tồn Yokđôn, 7. Ốc bươu vàng ở ruộng lúa, 8. Chuột trong vườn, 9. Sim trên đồi, 10. Chim ở lũy tre làng.

Lời giải:

Nhóm sinh vật thuộc quần thểNhóm sinh vật không thuộc quần thể1. Cá trắm cỏ trong ao

4. Sen trong đầm

6. Voi ở khu bảo tồn Yokđôn

7. Ốc bươu vàng ở ruộng lúa

9. Sim trên đồi

2. Cá rô phi đơn tính trong hồ

3. Bèo trên mặt ao

5. Các cây ven hồ

8. Chuột trong vườn

10. Chim ở lũy tre làng