Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó.

Câu hỏi 1:

Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó.

Lời giải:

Hồ Tây – Hà Nội là một hệ sinh thái. Hồ được cấu tạo bởi quần xã sinh vật và môi trường sống, bao gồm 6 thành phần:

-Sinh vật sản xuất: thực vật ven hồ (phượng, bang, hoa, cỏ dại…), các thực vật nổi (lục bình, rong, tảo, rêu…).

-Sinh vật tiêu thụ: Các loài cá, tôm, cua,…

-Sinh vật phân giải: Nấm, vi khuẩn…

-Chất vô cơ: O, , , nito, photpho, muối dinh dưỡng…

-Chất hữu cơ: Mùn bã ở đáy hay lơ lửng trong nước.

-Các yếu tố khí hậu: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…