Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào.

Câu hỏi 1:

Hãy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào.

Lời giải:

Thảm thực vật trong hình 48.2:

-Tầng thảm xanh ở đáy rừng: tầng gồm các cây chịu bóng, phát triển ở những nơi giàu ánh sáng và ít ánh sáng.

-Tầng dưới đáy rừng: tầng cây ưa bóng.

-Tầng tán rừng: tầng cây ưa sáng.

-Tầng vượt tán: tầng trên cùng, tầng cây ưa sáng.