Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao và những loài sinh vật sống trên núi đá vôi có phải là những quần xã sinh vật không. Chúng có những điểm gì khác nhau?

Câu hỏi 1:

Hãy cho biết, những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao và những loài sinh vật sống trên núi đá vôi có phải là những quần xã sinh vật không. Chúng có những điểm gì khác nhau?

Lời giải:

-Những nhóm sinh vật sau: các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao và những loài sinh vật sống trên núi đá vôi đều là các quần xã, nhưng cấu trúc của quần xã khác nhau.

   + Các loài thực vật ven hồ, các loài động vật trong ao: là những quần xã phân theo các dạng sống thuộc hai ngành lớn: thực vật và động vật (sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng). Kiểu cấu trúc không đầy đủ.

   + Những loài sinh vật sống trên núi đá vôi: gồm đủ 3 nhóm sinh vật: thực vật, động vật, vi sinh vật. Kiểu cấu trúc đầy đủ.