Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ.

Câu hỏi 1:

Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ.

Lời giải:

- Hình vuông màu sáng: Nam bình thường.

- Hình vuông màu tối: Nam bị bệnh.

- Hình tròn màu sáng: Nữ bình thường.

- Hình tròn màu tối: Nữ bị bệnh.