Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Dựa vào kết quả phép lai trên hãy cho biết: -4 kiểu hình được hình thành từ mấy kiểu tổ hợp giao tử (hợp tử)?

Câu hỏi 1:

Dựa vào kết quả phép lai trên hãy cho biết:

-4 kiểu hình được hình thành từ mấy kiểu tổ hợp giao tử (hợp tử)?

-Ruồi đực thân đen, cánh cụt cho loại giao tử nào?

-Ruồi cái F1 cho mấy loại giao tử với những tỉ lệ tương ứng như thế nào?

-Vì sao lại xuất hiện những loại giao tử không do liên kết gen hoàn toàn tạo thành?

Lời giải:

-4 kiểu hình được hình thành từ 4 kiểu tổ hợp giao tử. Trong đó, ruồi đực thân đen, cánh cụt có kiểu gen đồng hợp lặn (bv/bv) chỉ tạo 1 loại giao tử → còn ruồi cái F1 (BV/bv) sẽ tạo 4 loại giao tử.

-Ruồi đực thân đen, cánh cụt (bv/bv) tại 1 loại giao tử: bv.

-Ruồi cái F1 tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ:

BV = bv = 0, 415

Bv = bV = 0,085

-Xuất hiện những giao tử không do liên kết gen hoàn toàn tạo thành do trong quá trình phát sinh giao tử, gen V và v trên cặp NST tương đồng có thể đổi chỗ cho nhau tạo các giao tử Bv = bV.