Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Các gen, prôtêin tương ứng ở các loài khác nhau được phân biệt nhau như thế nào?

Câu hỏi 1:

Các gen, prôtêin tương ứng ở các loài khác nhau được phân biệt nhau như thế nào?

Lời giải:

-Các gen, prôtêin tương ứng của những loài khác nhau được phân biệt nhau ở số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các đơn phân (nuclêôtit, axit amin).

-Những loài càng thân thuộc thì sự sai khác trong cấu trúc của AND, prôtêin càng ít.

-Prôtêin tương ứng ở những loài khác nhau được phân biệt ở khả năng chịu đựng với những điều kiện vật lí như nhiệt độ, độ ẩm… khác nhau.