Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Dựa vào dẫn liệu trong bảng hãy nhận xét mối quan hệ giữa số lượng NST của các loài với mức độ tiến hóa của chúng.

Câu hỏi 1:

Dựa vào dẫn liệu trong bảng hãy nhận xét mối quan hệ giữa số lượng NST của các loài với mức độ tiến hóa của chúng.

Lời giải:

-Ở sinh vật nhân thực, bộ NST của mỗi loài là khác nhau.

-Số lượng NST nhiều hay ít không phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của các loài. Sinh vật có số lượng NST nhiều nhưng không tiến hóa hơn sinh vật có số lượng ít. VD: tinh tinh 2n = 48 kém tiến hóa hơn người 2n = 46.

Câu hỏi 2:

Hãy mô tả cấu trúc hiển vi của NST qua các kì trong chu kì tế bào.

Lời giải:

Cấu trúc hiển vi của NST qua các kì:

-Kì trung gian: NST sợi mảnh. Mỗi NST tự nhân đôi thành một NST kép gồm 2 sợi crômatit dính với nhau ở tâm động.

-Kì đầu: các NST bắt đầu đóng xoắn, co ngắn lại, có hình dạng rõ rệt.

-Kì giữa: các NST đóng xoắn cực đại, có hình dạng và kích thước đặc trưng.

-Kì sau: mỗi crômatit của từng NST kép tách nhau ra ở tâm động và dàn thành hai nhóm đều nhau, mỗi nhóm di chuyển về một cực của tế bào.

-Kì cuối: các NST tháo xoắn và trở về dạng sợi mảnh.