Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a – quả vàng; B – quả tròn, b – quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng bầu dục và quả màu vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ dạng tròn.

Câu 9:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a – quả vàng; B – quả tròn, b – quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng bầu dục và quả màu vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 1604 cây, trong đó có 901 cây quả đỏ, tròn.

a) Màu sắc và hình dạng quả cà chua bị chi phối bởi quy luật di truyền nào?

b) Cho cây F1 lai phân tích, xác định kết quả của phép lai.

Lời giải:

a) F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. Theo định luật của Menđen thì F1 có kiểu gen dị hợp về hai cặp gen, P thuần chủng. F1 giao phấn được F2 có A-B- : 9/16. Tính trạng di truyền theo quy luật di truyền phân li độc lập.

-Quả đỏ, bầu dục: AAbb

Quả vàng, tròn: aaBB

-Sơ đồ lai:

P:   AAbb   ×   aaBB

GP:   Ab            aB

F1:   AaBb (quả đỏ - tròn)

F1 × F1:   AaBb   ×   AaBb

GP:   AB, Ab, aB, ab         AB, Ab, aB, ab

F2:

Kiểu hình: 9 quả đỏ - tròn : 3 quả đỏ - bầu dục : 3 quả vàng – tròn : 1 vàng – bầu dục.

b) Sơ đồ lai:

F1 × F1:   AaBb   ×   aabb

GP:      AB, Ab, aB, ab      ab

F2:   1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

Kiểu hình: 1 quả đỏ - tròn : 1 quả đỏ - bầu dục : 1 quả vàng – tròn : 1 vàng – bầu dục.