Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Hãy điền các số thích hợp vào các ô hình chữ nhật và hình elip ở sơ đồ 65.2 dưới đây và giải thích

Câu 9:

Hãy điền các số thích hợp vào các ô hình chữ nhật và hình elip ở sơ đồ 65.2 dưới đây và giải thích

Hình 65.2: Sơ đồ mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống và môi trường

1. Môi trường; 2. Các cấp độ tổ chức sống; 3. Các nhân tố sinh thái; 4. Cá thể

5. Vô sinh; 6. Quần xã; 7. Người; 8. Quần thể; 9. Hữu sinh.

Lời giải: