Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Ở gà, cho rằng gen A quy định chân thấp, a- chân cao, BB- lông đen, Bb- lông đốm (trắng đen), bb- lông trắng. Cho biết các gen quy định chiều cao chân và màu lông phân li độc lập.

Câu 8:

Ở gà, cho rằng gen A quy định chân thấp, a- chân cao, BB- lông đen, Bb- lông đốm (trắng đen), bb- lông trắng. Cho biết các gen quy định chiều cao chân và màu lông phân li độc lập.

a) Cho nòi gà thuần chủng chân thấp, lông trắng giao phối với gà chân cao, lông đen được F1. Cho gà F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 như thế nào?

b) Xác định kết quả phép lai giữa gà F1 và gà chân cao, lông trắng.

Lời giải:

a)Chân thấp – lông trắng: AAbb

Chân cao – lông đen: aaBB

-Sơ đồ lai:

P:   AAbb   ×   aaBB

GP:     Ab        aB

F1:         AaBb (100% chân thấp – lông đốm)

F1 × F1:   AaBb   ×   AaBb

GP:   AB, Ab, aB, ab    AB, Ab, aB, ab

F2:

F2:   1AABB + 2AaBB: chân thấp – lông đen         

2AABb + 4AaBb: chân thấp – lông đốm

         3 A-bb: chân thấp – lông trắng

         1aaBB: chân cao – lông đen

         2 aaBb: chân cao – lông đốm

         1 aabb: chân cao – lông trắng

b) Sơ đồ lai:

F1 × F1:   AaBb   ×   aabb

GP:   AB, Ab, aB, ab      ab

F2:   1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

Kiểu hình: 1 chân thấp – lông đen : 1 chân thấp – lông trắng : 1 chân cao – lông đốm : 1 chân cao – lông trắng.