Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.6. Bảng 31.6 Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống

Câu 8:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.6.

Bảng 31.6 Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống

Lời giải: