Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Hãy điền những cụm từ thích hợp và chiều mũi tên vào các ô sơ đồ chuỗi thức ăn (hình 65.1) dưới đây và giải thích:

Câu 8:

Hãy điền những cụm từ thích hợp và chiều mũi tên vào các ô sơ đồ chuỗi thức ăn (hình 65.1) dưới đây và giải thích:

Lời giải: