Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn con cái.

Câu 7:

Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được . Cho giao phối với nhau được có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn con cái.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến .

b) Khi thực hiện phép lai nghịch với phép lai trên thì sự phân li về kiểu gen và kiểu hình ở sẽ như thế nào?

Lời giải:

a) có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng → Tính trạng vảy đỏ trội hoàn toàn so với vảy trắng.

-Quy ước gen: A: vảy đỏ; a: vảy trắng

-Trong đó, cá vảy trắng toàn con cái. phân li kiểu hình không đều ở 2 giới. Cặp tính trạng này chịu sự chi phối của quy luật di truyền liên kết với giới tính, trên gen X.

-Ở cá: cá đực: XX và cá cái: XY

-Sơ đồ lai:

P:   Y  ×  

   (cá cái vảy trắng)      (cá đực vảy đỏ)

Gp:   : Y         

:     : Y (100% cá vảy đỏ)

×:      ×  Y

:     : : Y

:     : Y : Y :

            (3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng)

b) Sơ đồ lai:

P:    Y   ×   

   (cá mái màu đỏ)   (cá trống vảy trắng)

Gp:       : Y      

:   : Y

    (1 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng)