Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.5. Bảng 31.5 So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối

Câu 7:

Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.5.

Bảng 31.5 So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối

Lời giải: