Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Những cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

Câu 7:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Những cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

A.Cánh sâu bọ và cánh dơi.

B.Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác.

C.Mang cá và mang tôm.

D.Chân chuột chũi và chân dế dũi.

Lời giải:

Đáp án B