Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh.Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng.

Câu 6:

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh.Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng.

A.100% hạt vàng.

B.1 hạt vàng : 1 hạt xanh.

C.3 hạt vàng : 1 hạt xanh.

D.5 hạt vàng : 1 hạt xạnh.

Lời giải:

Đáp án A