Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.6. Bảng 65.6: Quan hệ cùng loài và khác loài

Câu 6:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.6.

Bảng 65.6: Quan hệ cùng loài và khác loài

Lời giải: