Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.4. Bảng 31.4 So sáng đột biến và thường biến

Câu 6:

Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.4.

Bảng 31.4 So sáng đột biến và thường biến

Lời giải: