Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự di truyền tính trạng chỉ do gen trên NST Y quy định như thế nào?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự di truyền tính trạng chỉ do gen trên NST Y quy định như thế nào?

A.Chỉ di truyền ở giới đồng giao.

B.Chỉ di truyền ở giới đực.

C.Chỉ di truyền ở giới cái.

D.Chỉ di truyền ở giới dị giao.

Lời giải:

Đáp án D