Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì

A.có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể

B.không có sự cách li trong giao phối giữa các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong một loài.

C.không có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá thể về mặt sinh sản.

D.sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra không thường xuyên.

Lời giải:

Đáp án A