Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp là

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp là

A.tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội.

B.tác động cộng gộp.

C.tác động át chế giữa các gen không alen.

D. tác động đa hiệu.

Lời giải:

Đáp án B