Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 không giống nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng đều ở 2 giới tính thì rút ra nhận xét gì?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 không giống nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng đều ở 2 giới tính thì rút ra nhận xét gì?

A.Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.

B.Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST thường.

C.Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính.

D.Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.

Lời giải:

   Đáp án D