Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ?

A.Rái cá trong hồ.

B.Ếch, nhái ven hồ.

C.Ba ba ven sông.

D.Khuẩn lam trong hồ.

Lời giải:

Đáp án D