Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Điều nào không đúng với sự đa hình cân bằng?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Điều nào không đúng với sự đa hình cân bằng?

A.Không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác.

B.Có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác.

C.Có sự ưu tiên duy trì các thể dị hợp về một gen hoặc một nhóm gen.

D.Các thể dị hợp thường tỏ ra có ưu thế so với thể đồng hợp tương ứng về sức sống, khả năng sinh sản, khả năng phản ứng thích nghi trước ngoại cảnh.

Lời giải:

Đáp án B