Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm hình thái nào không đặc trưng cho những loài chịu khô hạn?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm hình thái nào không đặc trưng cho những loài chịu khô hạn?

A.Lá hẹp hoặc biến thành gai.

B.Trữ nước trong lá, trong thân hay trong củ, rễ.

C.Trên mặt lá có rất nhiều khí khổng.

D.Rễ rất phát triển để tìm nước.

Lời giải:

Đáp án C