Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Bản đồ di truyền có vai trò gì trong công tác giống?

Câu 6:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Bản đồ di truyền có vai trò gì trong công tác giống?

A.Xác định được vị trí các gen quy định các tính trạng có giá trị kinh tế.

B.Xác định được vị trí các gen quy định các tính trạng không có giá trị kinh tế.

C.Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối, do đó rút ngắn thời gian tạo giống.

D.Xác định được vị trí các gen quy định các tính trạng cần loại bỏ.

Lời giải:

Đáp án C