Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen như sau:

Câu 6:

Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen như sau:

A B C D E . F G H            M N O P Q . R

a) Hãy cho biết tên và giải thích các đột biến cấu trúc NST tạo ra các NST có cấu trúc và trình tự gen tương ứng với 7 trường hợp sau:

1.A B C F . E D G H

2.A B C B C D E . F G H

3.A B C E . F G H

4.A D E . F B C G H

5.M N O A B C D E . F G H      P Q . R

6.M N O C D E . F G H      A B P Q . R

7.A D C B E . F G H

b) Hãy cho biết trường hợp nào trên đây không làm thay đổi hình dạng NST.

c) Hãy cho biết trường hợp nào trên đây làm thay đổi các nhóm liên kết gen khác nhau.

Lời giải:

a) Các đột biến cấu trúc NST:

-Gen 1: So sánh với gen bình thường thì thấy đoạn DE.F chứa tâm động đã đứt ra, quay 180°, rồi gắn vào NST → Đột biến đảo đoạn chứa tâm động.

-Gen 2: Gen đột biến có đoạn BC lặp lại 2 lần → Đột biến lặp đoạn.

-Gen 3: Gen đột biến bị mất gen D → Đột biến mất đoạn NST.

-Gen 4: Đoạn NST mang gen BC đã chuyển sang cánh khác của chính NST đó → Đột biến chuyển đoạn trong một NST.

-Gen 5: Đoạn gen MNO đã chuyển sang đầu của đoạn gen A B C D E . F G H → Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng, dạng chuyển đoạn không tương hỗ.

-Gen 6: Hai đoạn NST của hai NST không tương đồng là AB và MNO đã đứt ra và chuyển đoạn với nhau → Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng, dạng chuyển đoạn tương hỗ.

-Gen 7: Đoạn NST mang gen BCD đã đảo đoạn → Đột biến đảo đoạn không chứa tâm động.

b) Trường hợp gen 7 không làm thay đổi hình dạng NST.

c) Trường hợp gen 5 và 6 làm thay đổi các nhóm liên kết gen khác nhau.