Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Xác định kết quả ở F2 (theo ví dụ ở mục I) khi cho: a) Cây xanh lục ở F1 giao phấn với nhau. b) Cây lục nhạt ở F1 giao phấn với nhau.

Câu 5:

Xác định kết quả ở (theo ví dụ ở mục I) khi cho:

a) Cây xanh lục ở giao phấn với nhau.

b) Cây lục nhạt ở giao phấn với nhau.

Lời giải:

a) × : Cây xanh lục (cái) × Cây xanh lục (cái)

: 100% cây xanh lục

b) × : Cây cái lục xanh × Cây đực lục nhạt

: 100% cây lục nhạt