Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Phát biểu nội dung và nêu ý nghĩa của định luật phát sinh sinh vật.

Câu 5:

Phát biểu nội dung và nêu ý nghĩa của định luật phát sinh sinh vật.

Lời giải:

-Định luật phát sinh sinh vật: “Sự phát triển cá thể phản ánh một cách rút gọn sự phát triển của loài”.

-Ý nghĩa: Định luật phát sinh sinh vật phản ánh quan hệ giữa cá thể và phát triển chủng loại, có thể được vận dụng để xem xét mối quan hệ họ hàng giữa các loài.