Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Ở thể đột biến của một loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 NST.

Câu 5:

Ở thể đột biến của một loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 NST.

a) Bộ NST lưỡng bội của loài đó có thể là bao nhiêu? Đó là dạng đột biến nào?

b) Có thể có bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng NST?

Lời giải:

a) Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần tạo ra số tế bào là: = 16 tế bào.

Bộ NST lưỡng bội của loài có số NST là:

144 : 16 = 9 → 2n = 9

→ Dạng đột biến lệch bội:

- Thể ba (2n + 1): 2n = 8

- Thể một (2n – 1): 2n = 10

b) Nếu đột biến ở dạng thể ba (2n + 1) hay 8 + 1 thì có thể có 4 loại giao tử không bình thường (thừa 1 NST).

Nếu đột biến ở dạng thể một (2n – 1) hay 10 - 1 thì có thể có 5 loại giao tử không bình thường (thiếu 1 NST).