Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Những giải pháp chủ yếu nào mà con người cần phải thực hiện cho sự phát triển bền vững?

Câu 5:

Những giải pháp chủ yếu nào mà con người cần phải thực hiện cho sự phát triển bền vững?

Lời giải:

Các giải pháp chính của phát triển bền vững chính là:

-Giảm đến mức thấp nhất sự cạn kiệt tài nguyên không tái sinh; tiết kiệm sử dụng lại và tái chế các nguyên vật liệu; khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh (đất, nước và sinh vật).

-Bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm bảo vệ các loài, các nguồn gen và các hệ sinh thái, nhất là những hệ có sức sản xuất cao mà con người đang sống dựa vào và những hệ sinh thái nhạy cảm với tác động của các nhân tố môi trường.

-Bảo vệ sự trong sạch của môi trường đất, nước và không khí.

-Kiểm soát được sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người, trong đó con người phải được sống bình đẳng với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ, đông thời con người sống hài hòa với thế giới tự nhiên.