Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Nêu vai trò của các cơ chế cách li đối với quá trình tiến hóa.

Câu 5:

Nêu vai trò của các cơ chế cách li đối với quá trình tiến hóa.

Lời giải:

-Các cơ chế cách li có tác dụng củng cố, tăng cường sự phân hóa thành phần kiểu gen trong quần thể bị chia cắt. Cách li sinh sản được hình thành sẽ kết thúc quá trình tiến hóa nhỏ.

-Cách li là tiêu chuẩn để phân biệt hai loài.