Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Khi lai gà trống lông không vằn với gà mái lông vằn được F1 có tỉ lệ 1 trống lông vằn : 1 mái lông không vằn. a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

Câu 5:

Khi lai gà trống lông không vằn với gà mái lông vằn được F1 có tỉ lệ 1 trống lông vằn : 1 mái lông không vằn.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

b) Khi cho gà F1 giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào?

Cho biết màu lông do 1 gen chi phối.

Lời giải:

a) F1 phân li gà trống, gà mái có tỉ lệ khác nhau, có hiện tượng di truyền chéo → Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X.

-Ở gà: gà trống: XX và gà mái: XY.

-Gà trống lông vằn F1 nhận giao tử X mang gen quy định tính trạng lông vằn từ gà mái mẹ và 1 giao tử X mang gen quy định tính trạng lông không vằn từ gà trống cha → Tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với tính trạng lông không vằn.

-Sơ đồ lai:

P: XAY   ×   XaXa

Gp:      XA : Y         XaXa

F1:   XAXa : XaY (1 gà trống lông vằn : 1 gà mái lông không vằn)

b) Sơ đồ lai:

F1: XAXa   ×   XaY

Gp:      XA : XaXa : Y

F2: XAXa : XaY : XaXa : XAY

Kiểu hình: 1 gà trống lông vằn : 1 gà mái lông không vằn : 1 gà trống lông không vằn : 1 gà mái lông vằn.