Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.5. Bảng 65.5: Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

Câu 5:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.5.

Bảng 65.5: Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

Lời giải: