Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của

A.lai tế bào xôma.

B.gây đột biến nhân tạo.

C.dùng kĩ thuật vi tiêm.

D.dùng kĩ thuật chuyển gen nhờ vectơ là plasmit.

Lời giải:

Đáp án D