Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là

A.làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.

B.quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa.

C.phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

D.phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất.

Lời giải:

Đáp án B