Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tỉ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 và F2 giống nhau ở lai thuận và lai nghịch diễn ra ở những phương thức di truyền nào?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tỉ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 và F2 giống nhau ở lai thuận và lai nghịch diễn ra ở những phương thức di truyền nào?

A.Di truyền liên kết giới tính.

B.Di truyền tế bào chất.

C.Di truyền tính trạng do gen trên NST thường quy định.

D.Ảnh hưởng của giới tính.

Lời giải:

Đáp án D