Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Theo quan điểm của di truyền học, nguyên nhân của bệnh ung thư là

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Theo quan điểm của di truyền học, nguyên nhân của bệnh ung thư là

A.đột biến gen.

B.đột biến NST.

C.biến đổi cấu trúc của ADN

D.cả A, B và C

Lời giải:

Đáp án D