Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của AND ở E.coli về:

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của AND ở E.coli về:

1. Chiều tổng hợp;

2. Các enzim tham gia;

3. Thành phần tham gia;

4. Số lượng các đơn vị nhân đôi;

5. Nguyên tắc tự nhân đôi.

Phương án trả lời đúng là:

A. 1, 2         B. 2, 3         C. 2, 4         D. 3, 5

Lời giải:

Đáp án C